Ochrana osobních údajů

Hotel Garni

Poskytnutím Vašich osobních údajů udělujete souhlas provozovateli Hotelu Garni, Na Bunčáku 1114/2, 71000 Ostrava, IČO 41402847, DIČ CZ506010219, email: info@garnihotel.cz, tel. 605 261 469 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) zpracovávala jen tyto údaje: jméno a příjmení, číslo OP nebo cestovního pasu, adresu trvalého bydliště, e-mail, telefonní číslo, případně údaje o platební kartě.

Jméno a příjmení, číslo OP nebo cestovního pasu, adresu trvalého bydliště, e-mail, telefonní číslo, případně údaje o platební kartě budou zpracovávány za účelem evidence ubytovaných hostů (ubytovací kniha) , vystavení hotelového účtu a garance platby nebo pro marketingové účely , tyto údaje budou správcem uchovávány po dobu 5 let

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas leze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu na adresu sídla správce a nebo na e-mail: info@garnihotel.cz

Vezměte prosím na vědomí, že podle GDPR máte právo:

na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od Správce potvrzení, zda údaje, které se Vás týkají jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným čl.15 GDPR

na opravu k nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají, dále k přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle čl.16 GDPR

na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že Správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se Vás týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely vymezené výše nebo jakmile odvoláte poskytnutý souhlas se zpracováním a nebude existovat další právní důvod (viz čl.17 GDPR)

na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených v čl. 18 GDPR

na přenositelnost údajů dle podmínek čl.20 GDPR

vznést námitku na zpracování osobních údajů dle čl.21 GDPR

nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká dle čl. 22 GDPR

na oznámení případu porušení zabezpečení osobních údajů, pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob dle čl. 34 GDPR

Pokud dochází k následnému zpracování osobních údajů na základně oprávněného zájmu Správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, můžete vznést proti tomuto zpracování námitku, zejména pak v případě přímého marketingu, včetně profilování.

V případě pochybností o správnosti zpracovávání osobních údajů máte právo se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem.

GARNI hotel v Ostravě hodnocení