Hotelový řád

Hotel Garni

Platný od 1. 1. 2024

Hotel Garni je oprávněn ubytovat pouze řádně přihlášeného hosta. Za tímto účelem předloží host příslušnému pracovníku hotelu ihned po příchodu svůj platný občanský průkaz nebo cestovní pas, případně jiný platný doklad o totožnosti.

Hotel může ve zvláštních případech nabídnout hostu jiné než sjednané ubytování, pokud se v podstatě neliší od potvrzené objednávky.

Na základě potvrzené objednávky je hotel povinen hosta ubytovat od 14.00 hod. – do této doby pokoj pro hosta rezervuje, není-li objednávkou určeno jinak.

Požádá-li host o prodloužení ubytování, může mu hotel nabídnout i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.

Hotel odpovídá za škodu na věcech, které byly ubytovanou osobou, či pro ni, do hotelu vneseny, pokud ke škodě nedošlo jinak. Vnesené jsou věci, které byly přineseny do prostor, které jsou vyhrazeny k ubytování nebo k uložení věci, anebo které byly za tím účelem odevzdány některému z pracovníků hotelu do úschovy.

Hotel odpovídá za škodu na odložených věcech pouze v případě, že věci byly za tím účelem odevzdány některému z pracovníků hotelu do úschovy. O předání věci je vždy vyhotoven samostatný předávací protokol.

Za klenoty, peníze a jiné cennosti hotel odpovídá bez omezení, pouze pokud tyto věci byly převzaty hotelem do úschovy či pokud ke škodě na nich došlo jednáním pracovníka hotelu.

Právo na náhradu škody musí být uplatněno v hotelu bez zbytečného odkladu.

Host užívá pokoj po sjednanou dobu. Nebyla-li ubytovací doba předem sjednána, odhlásí host pobyt nejpozději do 10.00 hod. posledního dne a do této doby je povinen pokoj uvolnit. Neučiní-li tak, je hotel oprávněn účtovat mu pobyt za další den. V případě, že hotel má tento pokoj již dříve rezervovaný, a host neuposlechne výzvy, či není v hotelu přítomen, vyhrazuje si hotel právo za účasti tříčlenné komise věci hosta sepsat a uložit na bezpečném místě tak, aby pokoj mohl užívat host, který si jej rezervoval.

V pokoji a v prostorách hotelu nesmí host bez souhlasu vedení hotelu přemísťovat zařízení, provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací.

V hotelu a zvláště v pokoji není dovoleno hostu používat vlastní elektrické spotřebiče, toto se netýká elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holících, případně masážních strojků, sušičů vlasů a pod.).

 V pokoji může host přijímat návštěvy pouze se souhlasem příslušného pracovníka hotelu po zapsání do knihy návštěv v recepci a to po dobu od 8.00 do 22.00 hod.

Hotel zajistí při onemocnění nebo zranění hosta poskytnutí lékařské pomoci, případně převoz do nemocnice.

Host je povinen při odchodu uzavřít v pokoji vodovodní uzávěry, zhasnout v pokoji a jeho příslušenství světla a uzavřít dveře.

Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti do 10-ti let bez dozoru dospělých v pokoji a ostatních prostorách hotelu.

Psi a jiná zvířata mohou být v hotelu ubytována za předpokladu, že majitel prokáže jejich nezávadný zdravotní stav. Cena za umístění zvířat se účtuje podle platného ceníku.

V době od 22.00 hod. do 7.00 hod. host dodržuje noční klid, tj. neruší ostatní hosty ubytované v hotelu.

Za ubytování a další poskytnuté služby je host povinen zaplatit ceny v souladu s platným ceníkem při příjezdu, není-li předem sjednáno jinak.

Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení činnosti hotelu přijímá vedení hotelu.

Host hradí jím způsobenou škodu, pokud neprokáže, že jí nezavinil.

Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je poruší, má hotel právo od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby odstoupit před uplynutím sjednané doby.

GARNI hotel v Ostravě hodnocení